Posted in English

Christmas Celebration in Spain

Christmas Celebration in Spain
Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունները Իսպանիայում

Each year between December 24 and January 6, people in Spain celebrate Christmas, or Navidad in Spanish. The Spanish have a number of unique Christmas traditions.


Ամեն տարի դեկտեմբերի 24-ից հունվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Իսպանիայում մարդիկ նշում են Սուրբ Ծնունդը կամ իսպաներեն՝ Նավիդադը:  Իսպանացիները Սուրբ Ծննդյան մի շարք յուրահատուկ ավանդույթներ ունեն։
Midnight Mass
Կեսգիշերային պատարագ

Many Spanish people go to Midnight Mass on Christmas Eve, known as La Misa Del Gallo (The Mass of the Rooster). Often the main Christmas meal is eaten on Christmas Eve, just before or just after the mass.


Շատ իսպանացիներ Սուրբ Ծննդյան նախօրեին մասնակցում են կեսգիշերային պատարագին, որը հայտնի է որպես La Misa Del Gallo (Աքաղաղի պատարագ):  Հաճախ հիմնական ուտեստը ուտում են Սուրբ Ծննդյան նախօրեին՝ պատարագից անմիջապես առաջ կամ հետո:The Three Kings
Երեք թագավորները

It’s the Three Kings, or Reyes Magos (Melchior, Gaspar and Baltazar), who bring children their gifts in Spain, not Santa Claus and on January 6, not Christmas Day.


Իսպանիայում երեխաներին նվերներ են բերում երեք արքաները կամ Ռեյես Մագոները (Մելքիորը, Գասպարը և Բալթազարը) և ոչ թե Ձմեռ պապը, այն էլ` և հունվարի 6-ին, այլ ոչ Սուրբ Ծննդյան օրը:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s